KORUPCIJOS PREVENCIJA

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras) siekia, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija:

 • Skambinti tel. 112;
 • Pranešti LR specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba žinute STT interneto svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia;
 • Pranešti LR Sveikatos apsaugos ministerijai nemokamu pasitikėjimo telefonu Nr. 8 800 66 004 arba el. paštu korupcija@sam.lt. Detaliau: https://sam.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/pranesk-apie-korupcija;
 • Informuoti asmenį Centre atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą tel. (8 46) 34-07-09, el. paštu info@jspc.lt, raštu pateikti pranešimą pristatant į 23 kab. (darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.);
 • Skambinti Centro pasitikėjimo telefonu Nr. (8 46) 34-07-09, +37046 469601.

Asmuo, Centre atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą – teisininkė Daiva Maksvytienė,  tel. Nr. (8 46) 34-07-09, +37046 469601.

Kreiptis reiktų tuo atveju, jei manote turį žinių arba pagrįstų įtarimų apie Centro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Pastebime, kad teisė tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas suteikta tik Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), todėl visi kreipimaisi norminių teises aktų nustatyta tvarka bus perduodami jai.

Atkreipiame dėmesį, kad norminiais teisės aktais baudžiamoji atsakomybė numatyta ir už šmeižtą bei melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str., 236 str.)

Mūsų įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas kokybiškam pacientų aptarnavimui ir priežiūrai, kuri pagrįsta sąžiningumu, atvirumu, skaidrumu bei atsakomybe. Tik nuoširdžiu ir atviru abipusiu pasitikėjimu kuriame santykius, kurie yra svarbūs bendrame siekyje – užtikrinant mūsų pacientų sveikatos priežiūrą. Todėl mūsų įstaigoje korupcija ar bet kokios jos apraiškos (dovanos, vokeliai, paslaugos ir kt.) yra netoleruojamos. Pacientų prašytume, kad tikėdamiesi gauti paslaugą, kuri galimai Jums nepriklauso arba norėdami tapti privilegijuotais kitų pacientų atžvilgiu, neprovokuotumėte medicinos darbuotojų, nežemintumėte nei savo nei medikų orumo siūlydami dovanas. O įstaigos darbuotojų – kad netolerancija korupcijai taptų vienu svarbiausiu jų elgesio principu.
Geriausia padėka – nuoširdi šypsena ir ištartas ačiū ir be jokios abejonės, pasitenkinimas mūsų įstaigos darbuotojų suteiktomis paslaugomis.
Siekdami laikytis korupcijos netolerancijos principų, kviečiame visus su įstaigos veikla susijusius fizinius ir juridinius asmenis gerbti šį mūsų įstaigos sprendimą.

Raginame susidūrus su korupcija informuoti VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro asmenį atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą arba kreiptis tiesiai į Specialiųjų tyrimų tarnybą el. paštu: pranesk@stt.lt.

Primename, jog baudžiamąją atsakomybę užtraukia ne tik kyšio (daiktinio, piniginio ir kt.) paėmimas, tačiau ir davimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.).

Duodant kyšį (paperkant) ne tik pažeidžiama nustatyta valdymo tvarka, bet yra pažeidžiamas ir asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kadangi tokiu atveju konkretus asmuo neteisėtai įgyja pranašumą prieš kitus asmenis. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“, o duodantis kyšį – „baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“ (BK 227 str.).

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

VšĮ  Jūrininkų sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo įsakymu administruoti Centro vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą paskirta Centro teisininkei Daivai Maksvytienei (tel. (8 46) 469 601, el. p. d.maksvytiene@jspc.lt.)

Informacijos apie pažeidimus VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos apie VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

 • VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
 • Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą, atitinkantį bent vieną iš Pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų, gali pateikti vidiniu kanalu vienu iš šių būdų:
  1. tiesiogiai atvykęs į Centrą (23 kab., Taikos pr. 46 , LT-91213 Klaipėda);
  2. atsiųsdamas pranešimą paštu, adresu Taikos pr. 46 , LT-91213 Klaipėda. Siunčiant paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  3. atsiųsdamas pranešimą VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro elektroniniu paštu d.maksvytiene@jspc.lt.
  Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133.
 • Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
  Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; 2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
 • Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
 • Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
  Žinomai melagingos informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacijos apie pažeidimus pranešėjo apsaugos tvarkos aprašas

Klaipedos miesto savivaldybes mero potvarkis del informacijos apie pažeidimus teikimo

Pranešėjų Apsauga. Vidinis kanalas | Klaipėdos miesto savivaldybė.

Pranešimo apie pažeidimą forma.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baužiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Šrifto dydžio keitimas