Korupcijos prevencijos programa

2014-03-26

PATVIRTINTA
Vyriausiojo gydytojo
2011 m. lapkričio 21 d.
įsakymu Nr. V-35

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA (PATIKSLINTA)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Jūrininkų sveikatos priežiūros centro (toliau – JSPC) korupcijos prevencijos programa pagrįsta galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimu ir šalinimu, įgyvendinant korupcijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikio JSPC darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
2. Efektyvus korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas pagrįstas glaudžiu bendradarbiavimu su visuomene, ugdant pilietinę sąmonę ir nepakantumą neigiamam socialiniam reiškiniui – korupcijai.
3. Korupcijos prevencijos programos tikslai ir uždaviniai yra nuosekliai siejami, kad lėšos, skiriamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.
4. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o programos įgyvendinimo priemonės padės užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę JSPC bei jos darbuotojų veiklą.
5. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo kontrolę vykdo vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtintas atsakingas asmuo.

II. APIBRĖŽIMAI IR SĄVOKOS, NAUDOJAMI ŠIOJE PROGRAMOJE

6. Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
7. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
8. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

III. NUORODOS

9. Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, Nr. 60-2346) patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa.
10. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297).
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimas Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339; 2003, Nr. 40-1861).
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-19 nutarimas Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3015).
13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2009-11-17 įsakymas Nr. V–942 “Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 139-6143).
14. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431).
15. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 164 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4622).
16. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 89-2741).

IV. APLINKOS ANALIZĖ

17. Korupcijos prielaidos:
17.1. Santykinai išskiriamos bendrosios korupcijos prielaidos, kurios yra svarbios JSPC, nustatant ir vertinant korupcijos priežastis:
17.1.1. socialinės:
17.1.1.1. žemi sveikatos apsaugos įstaigų darbuotojų atlyginimai;
17.1.1.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skiriamo kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų įsigijimui, išlaidų viršijimas;
17.1.2. teisinės, kurios apima teisės aktų netobulumą, dažną jų keitimą ir kolizijas, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių bei profesinių elgesio kodeksų nebuvimą;
17.1.3. institucinės – sprendimų priėmimų proceso procedūrų stoka;
17.1.4. visuomenės pilietiškumo stoka, kuri apima visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumą ir prieštaringumą bei piliečių pasyvumą antikorupcinėje veikloje.
18. Sveikatos sistemos subjektų, tame tarpe ir JSPC vykdomos funkcijos yra priskiriamos prie veiklos sričių, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas.
19. JSPC išskiriamos šios veiklos ir funkcijos, kuriose galima korupcijos rizika:
19.1. viešieji pirkimai ir užsakymai;
19.2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
19.3. siuntimai į stacionarines medicininės reabilitacijos įstaigas;
19.4. viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų bei duomenų ir ataskaitų apie suteiktas paslaugas teikimas.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS MISIJA

20. Korupcijos prevencijos programos misija:
20.1. šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti;
20.2. mažinti korupcijos tikimybę:
20.2.1. užtikrinti korupcijos rizikų, nustatytų JSPC veiklos srityse analizę bei prevencijos vykdymą, siekiant išvengti korupcijos pasireiškimo tikimybes;
20.2.2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pagrįstumas ir viešinimas;
20.2.3. viešųjų pirkimų organizavimo vidaus dokumentų tobulinimas.

VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

21. Užtikrinti JSPC priimamų sprendimų skaidrumą:
21.1. atlikti organizacinių procedūrų, tvarkų aprašų, reglamentų ar jų projektų, reglamentuojančių veiklų sritis ir sprendimų priėmimus, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;
21.2. kasmet peržiūrėti ir išnagrinėti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir k. t.), o juos išanalizavus suformuluoti pasiūlymus dėl esančių JSPC procedūrų ir kitų teisės aktų tobulinimo.
22. Pagal kompetenciją vykdyti korupcijos prevenciją:
22.1. vyriausiojo gydytojo lygmenyje – užtikrinti sprendimų viešumą, jų vykdymo atsiskaitomybę ir kontrolę;
22.2. visų sveikatos priežiūros specialistų lygmenyje – vystyti nepakantumą netinkamam lėšų naudojimui, pacientų teisių ir laisvių pažeidimui.
23. Kurti antikorupcinę kultūrą:
23.1. nuolat teikti informaciją apie korupcijos apraiškas JSPC darbuotojams;
23.2. skatinti glaudesnį ir aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms, kad JSPC darbuotojai neturėtų galimybių atstovauti tik kokios nors vienos interesų grupės interesams;
23.3. sudaryti sąlygas susitikimams su visuomenės atstovais, nuo kurių aktyvumo arba pasyvumo daugiausia priklauso bendras visos valstybės korupcijos lygis.
24. Užtikrinti efektyvią antikorupcinę veiklą pagal sudarytą Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planą.
25. Didinti darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę:
25.1. sudaryti sąlygas darbuotojams anonimiškai pranešti administracijai savo įtarimus dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos personalo veikos;
25.2. išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos darbuotojų veikos, o pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą, apie tai pranešti atitinkamai tokius korupcinius nusikaltimus tiriančiai institucijai;
25.3. išaiškinus korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ypatingą dėmesį skirti bendradarbiavimui su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija;
25.4. rinkti informaciją apie išaiškintus korupcijos atvejus.

VIII. KORUPCINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

26. Informacijos pacientams, apie galimybes pranešti JSPC vyriausiajam gydytojui dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, tikslinimas.
27. Reguliariai tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos.
28. Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministerijos padalinį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
29. Bendradarbiauti su Klaipėdos miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriumi, struktūriniu padaliniu atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolę, Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniu, atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolę bei kitomis institucijomis, vykdančiomis korupcijos prevenciją.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai.
31. Korupcijos prevencijos programa numatyta 2011-2014 metams, jei reikia, gali būti papildoma ir dažniau.

Šrifto dydžio keitimas