Korupcijos prevencijos priemonių planas

2014-03-26

PATVIRTINTA
Vyriausiojo gydytojo
2011 m. lapkričio 21 d.
įsakymu Nr. V-35

 

 

VšĮ JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2011 – 2014 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimasTikslas ir laukiamas rezultatasPriemonės įvykdymo terminasAtsakingas vykdytojas
I UŽDAVINYS. PROGRAMOS PATIKSLINIMAS, ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMAS
1.Asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę paskyrimo patikslinimas.Tikslas – korupcijos prevencijos programos parengimas, korupcijos tikimybės nustatymas, korupcijos prevencijos vykdymas, atliekant antikorupcinį švietimą.
Laukiamas rezultatas – pavojų pasireikšti korupcijai sumažinimas.
2011 m. lapkritisVyriausiasis gydytojas
2.Patikslinti Jūrininkų SPC korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą 2011-2014 metams.Tikslas – vadovaujantis sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos programa, išanalizuoti ir parengti įstaigos korupcijos prevencijos programą, siekiant užtikrinti adekvačių korupcijos prevencijos priemonių įtvirtinimo veiksmingumą.
Laukiamas rezultatas – JSPC korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2011-2014 metams parengimas.
2011 m. lapkritisVyriausiasis gydytojas
Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
3.Pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai patikslintą korupcijos prevencijos programos kopiją bei informaciją apie asmenį paskirtą vykdyti įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę.Tikslas – savalaikis SAM padalinio, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę informavimas apie priimtas antikorupcines priemones JSPC.
Laukiamas rezultatas – pateiktos programos ir plano įvertinimas ir pastabų pateikimas.
Iki 2011 m. gruodžio 15 d.Vyriausiasis gydytojas
II UŽDAVINYS. KORUPCIJOS RIZIKOS NUSTATYMAS
4.Nustatytos korupcijos rizikos JSPC veiklos srityse prevencijos vykdymas:Tikslas – nustatyti veiklos sritis, kuriose galimi korupcijos reiškiniai.
Laukiamas rezultatas – pavojų pasireikšti korupcijai sumažinimas.
Kiekvienų metų IV ketvirtisAsmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
4.1Informacijos apie mokamas sveikatos priežiūros paslaugas teikimo užtikrinimas, apskaitos ir atsiskaitomybės kontrolė.Visus metusVyriausiasis buhalteris
Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
4.2Peržiūrėti ir patikslinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką.2012 m. I ketvirtisVyriausiasis gydytojas
Viešųjų pirkimų organizatorius
4.3Siuntimų į stacionarines medicininės reabilitacijos įstaigas pagrįstumo kontrolė.Kartą metuoseAsmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
Vidaus medicininis auditas
4.4Pacientų patekimo pas asmens sveikatos priežiūros specialistus eilių sudarymo ir susidarymo kontrolė.Visus metusSkyrių vedėjai
Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
III UŽDAVINYS. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
5.JSPC informacijos skelbimo lentose I ir II aukštuose patikslinti informacijos pacientui, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, teikimo tvarką.Tikslas – ugdyti antikorupcinę kultūrą visuomenėje.
Laukiamas rezultatas – korupcijos prevencijos būtinumo vertinimas.
2012 m. vasarisVyriausiasis gydytojas
IV UŽDAVINYS. SVEIKATOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ MOKYMAS
6.Organizuoti darbuotojų mokymą korupcijos prevencijos klausimais pasikviečiant atsakingus STT darbuotojus.Tikslas – ugdyti antikorupcinę kultūrą darbuotojų tarpe.
Laukiamas rezultatas – korupcijos prevencijos būtinumo vertinimas.
2012 m. balandisAsmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
7.Informuoti įstaigos darbuotojus apie korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos vykdymą bei korupcijos pasireiškimus įstaigoje.Tikslas – ugdyti antikorupcinę kultūrą darbuotojų tarpe.
Laukiamas rezultatas – korupcijos prevencijos būtinumo vertinimas.
Du kartus metuoseVyriausiasis gydytojas
Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
8.Patikslinti tvarkos aprašą įstaigos darbuotojams galimybę informuoti apie korupcijos pasireiškimą įstaigoje.Tikslas – ugdyti antikorupcinę kultūrą darbuotojų tarpe Laukiamas rezultatas – korupcijos prevencijos būtinumo vertinimas.2012 m. I ketvirtisAsmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
V UŽDAVINYS. INFORMAVIMAS APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS
9.Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos nagrinėjimas.Tikslas – išnagrinėti skundų, pareiškimų atsiradimo priežastis ir nustatyti jų pašalinimo priemones.
Laukiamas rezultatas – korupcijos prevencija.
Gavus skundą ar pareiškimąAsmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
Vidaus medicininis auditas
VI UŽDAVINYS. SUMAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDŲ GALIMYBES JSPC
10.Patikslinti informaciją apie mokamų ir nemokamų (apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojams informacinėse lentose.Tikslas – teisingos informacijos apie mokamas ir nemokamas (apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų) asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikimas.
Laukiamas rezultatas – korupcijos prevencija.
2012 m. sausisVyriausiasis gydytojas
Vyriausioji slaugytoja
11.Patikslinti informaciją apie siuntimų tvarką į medicininės reabilitacijos įstaigas gyventojams informacinėse lentose.
VII UŽDAVINYS. BENDRADARBIAVIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS
12.Bendradarbiauti su SAM struktūriniu padaliniu, vykdančiu korupcijos prevenciją ir kontrolę bei keistis informacija.Tikslas – galimybė įdiegti naujas prevencijos priemones taikomas kitose įstaigose bei kitos informacijos gavimas.
Laukiamas rezultatas – korupcijos prevencijos vykdymo pagerinimas.
Esant poreikiui, vyriausiojo gydytojo leidimuAsmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
13.Bendradarbiauti su savivaldybės struktūriniu padaliniu, vykdančiu korupcijos prevenciją ir kontrolę bei keistis informacija.

 

Parengė:
Vida Butkienė
asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Šrifto dydžio keitimas